Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że w związku z Zarządzeniem nr KR.120.149.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu  wymiany  źródeł  ciepła  oraz  montażu  ogniw fotowoltaicznych  w  budynkach  indywidualnych,  realizowanych  w  ramach    Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki", istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

 Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu. Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (tel. 600 243 782) www.niskaemisja.ekoscan.pl . Oferty należy składać w :sekretariacie Urzędu Miejskiego w Woźnikach (pok. 20). z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki – ETAP I”. Termin składania kompletnych ofert upływa w dniu 03 luty 2017 roku.

Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

Regulamin