W związku z realizacją II Etapu Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki przypominamy uczestnikom Programu o najważniejszych kwestiach :

  • Operator w okresie realizacji Programu będzie obecny w środy w Punkcie Obsługi Klienta (POK) znajdującym się w pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim Woźnikach w godz. 9 – 15.30. Telefonicznie informacje są udzielane pod nr tel. 792 243 781
  • Dnia 14.02.2018 r. Punkt Obsługi Klienta będzie wyjątkowo nieczynny.
  • w tym roku podobnie jak w poprzednim planowana jest wymiana 50 kotłów na nowoczesne i ekologiczne urządzenia spełniające wymogi 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz montaż 10 układów fotowoltaicznych,
  •  o kolejności przyznawania dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków o jej udzielenie,
  • osoba, która złożyła wniosek ma prawo do rezygnacji lub przeniesienia części wskazanego przez siebie zakresu inwestycji, przewidzianego do realizacji w danym roku kalendarzowym, na lata następne – rezygnacje/przeniesienia należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Przeniesienie polega na skreśleniu zakresu inwestycji z aktualnego wniosku i złożeniu nowego wniosku,
  • jeżeli osoba składająca wniosek o dotację nie przystąpi, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej z realizacją w danym roku kalendarzowym planowanych zamierzeń modernizacyjnych, (co wynika z kolejności wniosku na liście wnioskodawców) zostaje ona automatycznie wykreślona z listy Wnioskodawców o udział w Programie (np. osoba nie zgodzi się na wstępną weryfikację do Programu, nie dostarczy w wyznaczonym terminie niezbędnej dokumentacji),
  • wnioskodawca pozytywnie zweryfikowany i dopuszczony do dalszej procedury udzielania dotacji wybiera Wykonawcę (tj. dostawcę i montażystę urządzeń) spośród firm znajdujących się na liście Wykonawców dopuszczonych przez Gminę do realizacji prac w roku 2018 – lista ta po zakończeniu naboru Wykonawców na 2018 r., zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonej przez Operatora, będzie także dostępna w POK,
  • dotacja jest przyznawana na podstawie umowy trójstronnej – spisywanej pomiędzy Gminą (reprezentowaną przez Operatora), mieszkańcem starającym się o dotację a wybranym Wykonawcą prac – dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy,

Informujemy, także dnia 29.01.2018 r. została przyjęta Uchwała nr 322/XXXIV/2018 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki — etap II” – zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Prosimy aby nowe wnioski o udział w Programie składać na wzorze załączonym do niniejszej uchwały (zał. nr 1 – wniosek o udział w Programie, zał. nr 3 - pełnomocnictwo)

Załączniki: