Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że w związku z przyjętą uchwałą nr 322/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki – etap II - istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w zał. nr 2 do ww. Regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781.

 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Woźnikach (pok. 20). z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki – ETAP II”. Termin składania kompletnych ofert upływa w dniu 02.03.2018 r.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Załączniki: