Program Czyste Powietrze - dla Ciebie i Twojej rodziny

Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. zaprasza osoby zainteresowane Programem Czyste Powietrze do kontaktu. Wykonamy wnioski o dotację w atrakcyjnej cenie. Wspomagamy beneficjentów do momentu rozliczenia inwestycji.

Nie zwlekaj, zamów już dziś usługę kompleksowego prowadzenia sprawy o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze!

Zadzwoń o szczegóły: 

 • Wnioski, rozliczenia: 792 243 719,  792 243 432, 600 243 782 lub 570 700 606
 • Audyt energetyczny budynku: 504 218 836 lub 600 243 782

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
 • 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

WARTO WIEDZIEĆ!

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekroczyć dwudziestokrotności.
 • Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 • W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

FORMA DOFINANSOWANIA

 • Dotacja (wniosek składany do wfośigw, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

TERMINY

REALIZACJA PROGRAMU: LATA 2018-2029

 • PODPISYWANIE UMÓW DO: 31.12.2027 R.
 • ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ DO: 30.06.2029 R.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

Nabór wniosków

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
 • Wnioski można też składać za pośrednictwem gmin, które przystąpiły do programu, oraz banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).
 • Składając wniosek można również skorzystać ze ścieżki elektronicznej na portalu gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, następnie opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).
 • Szczegółowe informacje o sposobach składania wniosków oraz informacje pomocne przy ich wypełnianiu dostępne są na stronach internetowych wfośigw oraz na portalu gov.pl.

Warunki dofinansowania

 • W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
 • W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 • Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:
 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

O CO MOŻEMY WNIOSKOWAĆ DO PROGRAMU?

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych pojedynczego elementu przedsięwzięcia:

Źródło: polski alarm smogowy.

 

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)

 

Nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

 

Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. zaprasza osoby zainteresowane Programem Czyste Powietrze do kontaktu. Wykonamy wnioski o dotację w atrakcyjnej cenie. Wspomagamy beneficjentów do momentu rozliczenia inwestycji.

Zadzwoń o szczegóły: 48 792 243 432, 570 700 606  lub 48 600 243 782 

 

STOP SMOG 

Dla kogo?

Dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zakres wsparcia

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

 

Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zakres wsparcia

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Szczegółowe informacje: WFOŚiGW w Katowicach

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach