Martwi Cię stan powietrza? Przyczyń się do ochrony środowiska, wymień źródło ciepła eliminując niską emisję i powiedz stop smogowi z EKOSCAN!

Szanowni Państwo,

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz rozwiązaniom, które tworzymy pragniemy przedstawić Państwu ofertę na opracowanie gminnego Programu Ochrony Powietrza - Ograniczenia Emisji dla budynków mieszkalnych zabudowy rozproszonej (budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych). Jesteśmy liderem w opracowywaniu oraz wdrażaniu Programów Ograniczenia Emisji. Posiadamy własny autorski system chmurowy (w pełni zautomatyzowany i dostępny online) pozwalający na kompleksowe przygotowanie, wdrożenie i realizację Programów Ograniczenia Emisji.

Program ograniczania niskiej emisji - od pomocy w uzyskaniu dotacji unijnych i krajowych po audyt energetyczny budynku

Podstawowymi założeniami Programu są: 

 •  poprawa stanu powietrza atmosferycznego,
 •  zmniejszenie zużycia paliw wykorzystywanych do celów grzewczych,
 •  ograniczenie ilości odpadów,
 •  promocja odnawialnych źródeł energii,
 •  pozyskanie źródeł finansowych na realizację zadania.

Podstawową częścią opracowania jest analiza tzw. sytuacji zastanej, czyli aktualnego stanu urządzeń kotłowych oraz potrzeb budynków mieszkańców w zakresie systemów grzewczych, co pozwala określić ich wpływ na środowisko.
Zakres prac w ramach opracowania Programu obejmuje:

 •  opracowanie ankiety;
 •  analizę przedstawionych ankiet;
 •  określenie charakterystyki źródeł ciepła (stan istniejący i przewidywany);
 •  oszacowanie efektu ekologicznego dla obszaru gminy;
 •  określenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych;
 •  analiza ekonomiczna realizacji Programu;
 •  optymalizacja finansowania Programu (określenie źródeł finansowania);
 •  określenie wstępnych zasad formalno – technicznych realizacji Programu;
 •  opracowanie założeń rzeczowo-finansowych realizacji Programu;
 •  posiadamy system chmurowy do realizacji i rozliczeń zadań w ramach operatorstwa Programu, który spełnia wszystkie wytyczne RODO.

Program Ograniczenia Emisji

CO NA NIM ZYSKAMY?

Realizacja Programu Ograniczenia Emisji polega na wymianie w domach lub zabudowie wielorodzinnej starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły o wysokiej sprawności i ekologiczne.

W ramach Programu korzystne jest również stosowanie odnawialnych źródeł energii (kotły opalane biomasą, kolektory słoneczne do ogrzewania wody, pompy ciepła, fotowoltaika itp.).

Inwestycja przeprowadzana przez mieszkańca w ramach Programu, oprócz wymiany nieefektywnego źródła ciepła, obejmować może:

 • ocieplenie ścian budynku, stropów, stropodachów, dachów;
 • wymianę okien;
 • zabudowę kolektorów słonecznych;
 • zabudowę ogniw fotowoltaicznych;
 • zabudowę pompy ciepła;
 • inne.

Operator Programu Ograniczenia Emisji - zakres prac:

 • indywidualne konsultacje z przedstawicielami jednostek samorządu dotyczące prawidłowego zaplanowania realizacji Programu;
 • pomoc w pozyskaniu środków na realizację Programu;
 • określenie procedur realizacji Programu;
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego;
 • utworzenie punktu obsługi klienta wraz z zapleczem;
 • kompleksowa obsługa Programu;
 • dysponujemy system chmurowy (baza POE) do realizacji i rozliczeń zadań w ramach operatorstwa Programu, który spełnia wszystkie wytyczne RODO i WFOŚiGW;
 • ścisła współpraca ze służbami gminy;
 • reprezentowanie zamawiającego w spotkaniach, negocjacjach i umowach zawieranych w imieniu zamawiającego z mieszkańcami;
 • posiadamy własny sprzęt multimedialny wraz z nagłośnieniem do przeprowadzenia szkoleń i spotkań z mieszkańcami;
 • inwentaryzacja źródeł niskiej emisji - przeprowadzenie weryfikacji budynków pod względem posiadanego źródła ciepła;
 • przegląd obiektów objętych Programem, w celu oceny ich zgodności z Regulaminem;
 • weryfikacja dokumentów pod kątem wymogów technicznych i formalno-prawnych;
 • nadzór i kontrola nad realizacją Programu;
 • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach wykonanych prac;
 • sporządzanie dla potrzeb zamawiającego miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji;
 • wykonanie audytów energetycznych;
 • dysponujemy mobilnym czujnikiem laserowym mierzącym zanieczyszczenie powietrza. Czujnik wykonuje aż 8 różnych pomiarów.
 • posiadamy kamerą termowizyjną. Pomiary termowizyjne należą do bezinwazyjnych, bezdotykowych i nieszkodliwych dla otoczenia badań rozkładu temperatur na powierzchniach ciał fizycznych;
 • posiadamy licencję Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie normy: PN-EN 303-5:2012P;
 • świadczymy usługi koordynacji i zarządzania projektami;
 • inne.

Przystąpienie do Programu, oprócz korzyści ekonomicznych i ekologicznych, może się również przyczynić do poprawienia wyglądu elewacji budynku. Publiczny charakter tych zadań oznacza zarówno to, że mają one swoje umocowanie w prawie.
Środki na realizację tych zadań jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać z:

 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Regionalnych Programów Operacyjnych;
 • Innych.

Uproszczone audyty energetyczne wykonane w ramach PONE pomocne w raportowaniu do CROEF

31 grudnia 2021 roku został uruchomiony Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej. Głównym celem Rejestru jest gromadzenie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej, które ułatwi bieżące szacowanie uzyskanych oszczędności energii finalnej, usprawniając monitorowanie oraz raportowanie realizacji założonego celu.

Program ograniczenia niskiej emisji realizowany przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach to jeden z programów wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego (M.P. z 2021 r. poz. 1190), a prace realizowane w ramach PONE – z wyjątkiem inwestycji z zakresu OZE – zostały wymienione w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2362), a więc są objęte obowiązkiem umieszczenia ich w CROEF.

Wpisu dokonuje jednostka samorządu terytorialnego, która uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW.

Do CROEF należy raportować tylko i wyłącznie przedsięwzięcia, które zostały ukończone.

Dzięki opracowanemu dla każdej inwestycji uproszczonemu audytowi energetycznemu Gmina ma przygotowane gotowe dane do wpisania do Rejestru.

Zapraszamy do współpracy w zakresie: opracowania dokumentu, pozyskania środków, pełnienia funkcji operatora oraz rozliczenia zadania. Od projektu aż po wykonanie. Dzięki naszemu zaangażowaniu zdobyliśmy już zaufanie wielu, firm i jednostek samorządu terytorialnego. Wyróżnia nas skuteczność, wysoka jakość oferowanych usług, terminowość, a także wiedza i doświadczenie, potwierdzone licznymi zrealizowanymi projektami, kwotą pozyskanych środków, a przede wszystkim referencjami naszych klientów.

                                                                                                                                                          EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

                                                                                                                                          Masz pytania? Zadzwoń!

                                                                                                                                          +48 600 243 782