Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż Prezydent Bytomia od dnia 5 sierpnia 2019 roku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych oraz montażu odnawialnych źródeł energii  na rok 2019/2020 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom (PONE). Realizacja programu odbywać się będzie od sierpnia 2019 roku do końca 2020 roku.

Dotację celową mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych  na  terenie Gminy Bytom.

 Inwestor do wniosku zobowiązany jest dołączyć:

  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż
    6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej;
  • wypis z ewidencji budynku (w przypadku, gdy w księdze wieczystej brak informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu);
  • w przypadku współwłasności budynku, osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • w przypadku wnioskowania o dotację na instalację OZE, świadectwo emisyjno-energetyczne posiadanego źródła ciepła wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej – dotyczy automatycznych kotłów węglowych nowej generacji (retortowych).

Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 17:00 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 213 (I piętro) w  Punkcie Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Bytom (POK).

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 794 243 787; 792 243 788; 600 243 782, na stronie internetowej www.niskaemisja.ekoscan.pl oraz e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Bytom.

Wnioski niepoprawnie wypełnione lub niekompletne (bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że liczba dopłat do wymiany pieców oraz montażu odnawialnych źródeł energii jest ograniczony ze względu na wysokość środków pozyskanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków.

W latach 2019/2020 w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom, Gmina planuje wykonać 235 modernizacji polegających na:

  • likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym w 105 budynkach jednorodzinnych;
  • likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym w 110 lokalach mieszkalnych;
  • zakup i montaż 10 instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych;
  • zakup i montaż 10 instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych.

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

* zadania instalacji OZE budynku (wiersz 6 i 7) jako pojedyncze zadanie realizowane w ramach Programu może być wykonane tylko w przypadku, jeżeli Inwestor posiada ekologiczne źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe z automatycznym załadunkiem paliwa min. 4 klasy, gazowy, pompa ciepła, olejowy itp.) zgodne z wymogami niniejszego Regulaminu.

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem poniesionym przez mieszkańca.

Dokumenty do pobrania:

Ponadto informujemy, iż obecnie funkcjonujący program działający na podstawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/504/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia - zostanie w najbliższym czasie wygaszony i zastąpiony przez Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom.