Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanego na terenie Gminy Piekary Śląski.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie w oparciu o uchwałę nr LXII/675/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad udzielania w latach 2023 – 2026 dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Piekary Śląskie rok 2022” ogłasza, iż od dnia 13 kwietnia 2023 roku rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanego na terenie Gminy Piekary Śląskie. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Piekary Śląskie. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci końcowi uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

W ramach programu zawartych zostanie do 66 umów z beneficjentami końcowymi na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1.408 000,00 zł, w tym:

  • do 46 umów na podstawowy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 805.000,00 zł,
  • do 15 umów na podwyższony poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 403.500,00 zł,
  • do 5 umów na najwyższy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 199.500,00 zł.

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Piekary Śląskie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W Kodeksie Cywilnym wskazano katalog ograniczonych praw rzeczowych, którymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Prawa te podlegają obowiązkowemu wpisowi do księgi wieczystej nieruchomości obciążonej w dziale III kw.

Dotacja może być udzielona na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod warunkiem, że:

1) lokal mieszkalny położony jest na terenie Gminy Piekary Śląskie;
2) w lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego.

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.