Dokumenty wymagane do rozliczenia:

  1. protokół odbioru 1 egz.;
  2. protokół z likwidacji kotła 1 egz.;
  3. karta przekazania odpadu/kwit z firmy złomującej – wypisany na inwestora! (oryginał);
  4. kopia karty gwarancyjnej – z danymi inwestora;
  5. opinia kominiarska końcowa – kopia;
  6. opcjonalnie kopia zawiadomienia o rozpoczęciu robót do PINB (w przypadku montażu kotła gazowego na pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych);
  7. faktura końcowa
  8. Dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty przez Inwestora;
  9. kosztorys podpisany przez Inwestora i Wykonawcę;
  10. certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotłów na paliwo stałe oraz potwierdzający spełnienie wymagań EKOPROJEKTU – kopia.