Gmina Świerklaniec wraz z Operatorem Programu ogłasza nabór uzupełniający firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie Ograniczenia Emisji dla Gminy Świerklaniec – etap IV rok 2018. Wzór oferty określone zostały w zał. nr 2 do Regulaminu. Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec, w Sekretariacie pok. nr 5-7 I piętro, ul. Młyńska 3, w godzinach pracy Urzędu z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec – etap IV rok 2018”. Termin składania kompletnych ofert upływa w dniu 31.07.2018 r.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do montażu urządzeń grzewczych na terenie Gminy Świerklaniec.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.

Oferty należy składać zgodnie z wzorem zał. nr 2 do Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec – etap IV 2018 rok.