Urząd Gminy Świerklaniec oraz Operator informują, że w związku z Zarządzeniem nr 0050.216.2019 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 13.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap VI 2020 rok - istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

 Wymagania w zakresie ofert określone zostały w zał. nr 2 do ww. Regulaminu.

UWAGA!!

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap V 2019 i zostali wpisani na listę Wykonawców mogą zostać wpisani na listę Wykonawców w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap VI 2020 po uzupełnieniu swojej ubiegłorocznej oferty o aktualne dokumenty o których mowa w Zał. nr 2 do Regulaminu (oferta Wykonawcy), część Podmiotowa, pkt. 2,5,6,7,8,9,10,11,12.

Są to:

 • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty).
 • Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia w “Programie…..”
 • Upoważnienie do złożenia oferty producentów lub dystrybutorów, którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż znają i akceptują treść oferty, zakres gwarancji.
 • Informacja o sposobie postępowania z odpadami wytwarzanymi w trakcie wykonywanych modernizacji.
 • Pisemne oświadczenia o:
  • akceptacji warunków określonych w Regulaminie Programu
  • dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego,
  • udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy,
  • przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej usterki w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia,
  • wykonaniu we własnym zakresie przedmiotowych prac i niepodzlecania ich na zewnątrz innym podmiotom.
  • o spełnianiu przepisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaświadczenie z banku o numerze rachunku, na który mają być przekazywane środki.
 • Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN zgodna z PKD prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykonywanej inwestycji w ramach Programu oraz potwierdzenie jej opłacenia.
 • Wykaz (lista) urządzeń oferowanych przez Wykonawcę prac zgodnie z posiadanymi autoryzacjami producenta.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781.

Oferty należy składać w Siedzibie Operatora Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Świerklaniec – firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z.O.O

adres: Karola Miarki 2F budynek C ELZAMET, 41-940 Piekary Śląskie,

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera do dnia 30.11.2020 r.