Gmina Świerklaniec wraz z Operatorem Programu ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie Ograniczenia Emisji dla Gminy Świerklaniec – etap VI rok 2018. Wzór oferty określone zostały w zał. nr 2 do Regulaminu. Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781 lub 600 243 782.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec, w Sekretariacie pok. nr 5-7 I piętro, ul. Młyńska 3, w godzinach pracy Urzędu z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec – etap IV rok 2018”. Termin składania kompletnych ofert upływa w dniu 05.03.2018 r.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do montażu urządzeń grzewczych na terenie Gminy Świerklaniec.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.

Pliki do pobrania: