Jest już dostępny Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec wraz ze, stanowiącym jego integralną część, wnioskiem o udział. Informujemy, że wnioski będzie można składać w terminie od 9 października do 17 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 (pokój nr 8).

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości (nie starszy niż 6 miesięcy);
  • wypis z ewidencji budynku (w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku);
  • a w przypadku współwłasności budynku –  oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (dołączone do Regulaminu ZAŁĄCZNIK NR 3).

Z Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec może wziąć ograniczona liczba nieruchomości, dlatego ważna będzie kolejność dostarczania dokumentów.