DOT. DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH:

Dokumenty wymagane do rozliczenia inwestycji:

  • protokół odbioru 1 egz.;
  • protokół z likwidacji kotłowni 1 egz.;
  • karta przekazania odpadu/kwit z firmy złomującej – wypisany na inwestora! ;
  • kopia karty gwarancyjnej – z danymi inwestora;
  • opinia kominiarska końcowa – kopia;
  • opcjonalnie kopia zawiadomienia o rozpoczęciu robót do PINB (w przypadku montażu kotła gazowego na pozwoleniu na budowę);
  • faktura końcowa;
  • kosztorys podpisany przez Inwestora i Wykonawcę;
  • certyfikat energetyczno-emisyjnych wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotłów na paliwo stałe – kopia;

Dokumenty do pobrania pdf.