• Kopię decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku lub zgłoszenia (dotyczy kotła gazowego);
  • Kopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (dotyczy kotła gazowego – jeśli wymagane);
  • Dokument zaświadczający fizyczną likwidację starego kotła wystawiony na Inwestora;
  • Protokół odbioru kominiarskiego;
  • Protokół odbioru końcowego robót wraz z dokumentem uruchomienia kotła c.o.;
  • Kopię zgłoszenia o zakończeniu budowy (w przypadku wymiany na kocioł gazowy – jeśli wymagane);
  • Dokumentację zdjęciową zamontowanego urządzenia oraz tabliczki znamionowej kotła lub prac budowlanych;
  • Fakturę VAT;
  • Dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty przez Inwestora (faktura zaliczkowa lub druk KP);
  • Certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie wymogów ekoprojektu w przypadku kotłów na paliwo stałe – kopia;
  • Kosztorys podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

kosztorys podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru;