Program Ciepłe Mieszkanie przeznaczony jest dla osób fizycznych, które posiadają legalne prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na podstawie prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Dotyczy to również najmu lokalu mieszkalnego, który jest własnością gminy i jest częścią mieszkalnego zasobu gminy. Warunkiem jest, że nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku są własnością gminy. Dodatkowo oferta jest skierowana do wspólnot mieszkaniowych, które obejmują od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Aktualny budżet programu to 1,75 mld zł.  Nabór wniosków prowadzony jest przez gminy, które we własnym zakresie ustalają terminy dla beneficjentów. Do 31 stycznia gminy mogły zgłaszać chęć wzięcia udziału w programie. Informację o naborach znajdziemy na właściwych stron gmin uczestniczących w programie Ciepłe Mieszkanie.

Na co można otrzymać dotację w programie Ciepłe Mieszkanie?

Dla osób fizycznych możliwe jest otrzymanie dotacji przede wszystkim na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Warunkowo można otrzymać pieniądze na:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • stolarkę okienną i drzwiową,
 • dokumentację projektową,

W przypadku wspólnot nie ma inwestycji warunkowych, a dofinansowanie może objąć:

 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Ile można otrzymać? Jakie są progi dochodowe?

Program Ciepłe Mieszkanie podzielono na trzy części - bardzo podobnie jak Czyste Powietrze. Takie same są również progi dochodowe. Poniżej podano je, a także maksymalne kwoty dotacji. 

 • Podstawowy poziom
  • roczny przychód wnioskodawcy do 135 tys. zł,
  • dotacja 30% kosztów kwalifikowanych (maks. 16,5 tys. zł),
  • dotacja 35% kosztów kwalifikowanych w najbardziej zanieczyszczonych gminach (maks. 19 tys. zł).
 • Podwyższony poziom
  • miesięczny dochód na osobę do 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dotacja 60% kosztów kwalifikowanych (maks. 27,5 tys. zł),
  • dotacja 65% kosztów kwalifikowanych w najbardziej zanieczyszczonych gminach (maks. 29,5 tys. zł).
 • Najwyższy poziom
  • miesięczny dochód na osobę do 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dotacja 90% kosztów kwalifikowanych (maks. 41 tys. zł),
  • dotacja 95% kosztów kwalifikowanych w najbardziej zanieczyszczonych gminach (maks. 43,9 tys. zł).

Czwarta część programu, która jest dedykowana wspólnotom mieszkaniowym, oferuje różne opcje wsparcia, obejmujące do 60% kwalifikowanych kosztów. Przyznawane dotacje mogą wynieść do:

 • 350 tys. zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,
 • 360 tys. zł, jeśli projekt uwzględnia również zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł w przypadku stosowania pomp ciepła),
 • 150 tys. zł dla projektów, które obejmują jedynie termomodernizację, bez konieczności wymiany źródeł ciepła.

Ważne daty w programie Ciepłe Mieszkanie

Zawieranie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) umów z gminami będzie trwać do 30 czerwca 2024 roku. Środki natomiast będą wydatkowane do 31 grudnia 2026 roku. Tak jak wspomnieliśmy - aktualnie trwa II nabór, który rozpoczął się 29 września 2023 roku i planowo ma zakończyć się 31 stycznia 2024 roku. Pamiętajmy, że terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych gminy określają indywidualnie w ogłoszeniach zamieszczanych na oficjalnych stronach internetowych.

“Wniosek składa się do właściwej gminy zgodnie z ogłoszeniem naboru. Gmina opracuje i opublikuje dokumenty związane z naborem wniosków dla beneficjentów końcowych na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie” - czytamy na stronie programu.

Program kwalifikuje się do dofinansowania kosztów obejmujących urządzenia, materiały i usługi, jak określone w załącznikach 1 i 1a. Co w nich się zawiera? Dla osób fizycznych inwestycje, na które można otrzymać dotację to:

 • dokumentacja projektowa,
 • pompy ciepła: powietrze/woda, powietrze/powietrze,
 • kocioł: kondensacyjny gazowy, zgazowujący drewno, na pellet,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku),
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • stolarka okienna i drzwiowa w lokalu mieszkalnym.

Dla wspólnot zakres kosztów kwalifikowanych obejmuje:

 • dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, ekspertyzy,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • pompy ciepła: powietrze/woda, powietrze/powietrze, solanka/woda,
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa),
 • kocioł: kondensacyjny gazowy, zgazowujący drewno, na pellet,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarka okienna i drzwiowa.

Dokładne opisy znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl. Tam również wyszczególniono wymagania techniczne.

Okres kwalifikowalności kosztów

Beneficjenta uznaje się za ponoszącego pierwszy kwalifikowany koszt w chwili wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Ta data jednak nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy o dofinansowanie z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31 grudnia 2025 roku

Potrzebujesz więcej informacji? Radzimy skonsultować się z właściwą dla miejsca zamieszkania gminą lub wfośigw. Można też napisać wiadomość e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: NFOŚiGW.